Søgelys

Søgelys på sandheden.

JESUS er VEJEN, SANDHEDEN, og LIVET!

Med tanke på overskriften vil jeg lægge ud med at Jesus er vejen, sandheden og livet. Disse tre sider af Jesus kan ikke adskilles. Vejen kan ikke stå alene. Sandheden står ikke alene. Livet står ikke alene. Det liv vi længes efter er det liv som Jesus giver. Liv og liv i overflod. Der findes på vejen; sandheden som ikke kan ignoreres. Guds sandhed Guds Ord kan ikke ignoreres. Jeg bliver nødt til at købe hele pakken som man siger.

Bibelens ord bliver mere og mere i vore dage trådt under fode på bekostning af alle mulige mærkelige ideer og påfund. De kristne som tager Guds Ord alvorligt risikerer at blive til grin. Det kan ende med i visse kredse at man helt fryser den slags kristne ud af fællesskabet. De er fundamentalister og fordømmende o.a. hvad man finder på af anklager. Det er en tragedie for Guds rige; men heldigvis kan man lægge det i Guds hænder.

Bibelen er den skrevne åbenbaring. Det er Guds Ord. Den mægtige og alvise Gud har lagt sin sandhed i denne bog. Hvad sagde Jesus om denne sag: Johannes Evangeliet kapitel 8 vers 31-32: ”Jesus vendte sig til de jøder, der var kommet til tro på ham: ”Hvis I tror mine ord og handler efter dem, er I mine disciple; I skal komme til at forstå sandheden, og sandheden skal gøre jer fri.” Det at være fri har noget med liv at gøre. Guds Ord siger vi skal komme til at forstå sandheden. Det fortæller mig at hvis vi vil kan vi forstå sandheden. Ønsker vi at høre sandheden? Ønsker vi at leve efter sandheden? Vi vil måske hellere tvinge vores egne tanker og meninger igennem, frem for at bøje os for sandheden. Sådan kan vi bare ikke diktere Gud.

Bibelens blade giver os det endelige svar på vores søgen. Bibelen er den eneste bog i verden der kan gøre retmæssigt krav på at være Guds autoritative og absolutte sandhed. Det er Guds Ord der er de kristnes rettesnor og livsnerve. Andre religioners skrifter indeholder på deres højeste en tilnærmelse til sandheden og er en søgen efter sandheden; men Jesus Kristus sagde: i Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 6: ”Jesus svarede ham: ”Jeg er Vejen og Sandheden og Livet.” Ingen kan komme til Faderen uden ved mig. Hvis I havde kendt mig ville I også vide; hvem min Far er. Jesus er vejen til Faderen. Dette vers jeg lige har citeret kom fra Jesus i forbindelse med at Thomas sagde: i vers 5: ”Nej, Herre, vi ved hverken, hvor du går hen, eller hvordan vi skal finde vej dertil.” Jesus siger til den søgende: Jeg er Vejen, Sandheden og Livet.

Sandheden er ÅNDELIG, BEGRIBELIG, ÅBENBARET AF GUD.

ÅNDELIG.

Universets hjerte er åndelig og det er ikke undergivet forandringer eller nedbrydning.

Hebræerbrevet kapitel 11 vers 3: ”Idet vi tror på Gud, forstår vi, at universet blev skabt på hans befaling; at det synlige blev til af det usynlige.”

Mennesket er noget langt mere end stof. Det er også et åndeligt væsen med kapacitet til at kontakte en åndelig verden i himlen eller i helvede, og være borger enten i den ene eller den anden af disse to verdener; når hans jordiske sameksistens ophører.

Vores jord indeholder usynlige engle fra himlen; men jorden er også invaderet af Djævelens engle og dæmoner.

Lad os studere atomfysikken. Atomerne opbygger de energikæder, vi kalder stoffet. Det er simpelthen energimasser, som holdes sammen af en hidtil ”ukendt” kraftkilde. Denne centrale ”ukendte” kraftkilde, som unddrager sig analyse, er så betydningsfuld, at hele universet ville bryde sammen uden dens eksistens. Den ”ukendte” kraftkilde skulle vel aldrig være Gud? Videnskaben har fastslået, at dens kraft er overnaturlig.

BEGRIBELIG.

Sandheden kan begribes med forstanden. Gud kender hele sandheden og vi erkender stykkevis; men vi kommer til forståelse mere og mere; hvis vi selv vil det. Mennesket er blevet udrustet med forstand og indsigt, der gør det muligt at foretage indgående forskninger. Alligevel er vores kundskab begrænset med hensyn til mange af tilværelsens gåder.

Alt hvad Gud åbenbarer for os, er den absolutte sandhed; selvom den ikke derfor er udtømmende. Vi formår kun at lære lidt ad gangen; men det vi lærer vil vise sig at være endegyldigt på alle livets områder. Vi bliver nødt til at indrømme at Bibelens ubegrænsede Gud gør det muligt for os at sætte tingene rigtigt sammen.

Sandhedens erkendelse medfører lykke, fordi det åbenbarer frelse fra død og undergang. Lad os tænke på de herlige og ubegrænsede undere, som Gud errede til at åbenbare for dem, der elsker og adlyder ham.

ÅBENBARET AF GUD.

Bibelen viser os, at den absolutte og endelig sandhed er Gud selv. Bibelens kaldes Bøgernes Bog. Den overgår alle bøger. Den åbenbarer Gud. Gud er den eneste der kan åbenbare sandheden for verden. Den usynlige Gud kan ikke udforskes af den menneskelige forstand. Gud er en Gud der skjuler sig selv. Han åbenbarer kun sit nærvær for dem, der er ærlige nok til at bekende deres synder og overgive sig til Guds kærlighed. Det menneske som ikke bruger sandheden retmæssigt vil aldrig få det åbenbaret. Ingen af Guddommens personer åbenbarer sig selv for nogen, med mindre de vil opfylde Guds betingelser. Vores argumentation imod dette nytter ingenting.

Ordsprogenes Bog kapitel 1 vers 30-32: ”I var ligeglade med de råd, jeg gav jer; I havde alt muligt andet i hovedet, når jeg irettesatte jer. Derfor skal I sluge frugten af det I har sået, og leve med konsekvenserne af det, I har gjort. Jeres egenrådighed skal blive jeres død, jeres letsindighed skal blive jeres dødshug.” Vers 33: ”Men enhver, der lytter til mig, skal leve i fred og tryghed – uden grund til at frygte ondt.”

Vejen til et liv i overflod går gennem LYDIGHED MOD SANDHEDEN.

Den der gør hvad Gud siger, bygger sit liv på evighedens grundvold.

Den der afviser sandheden får lov til at bygge på sit eget: Træ, hø og strå.

Gud længes efter at give os dyrebare materialer at bygge med. Hvis vi som bygningsmænd vrager disse byggematerialer, særlig Hovedhjørnestenen (Jesus Kristus som er Vejen, Sandheden og Livet) vil vi i al evighed ikke få noget hus at bo i.

Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 2: ”I min Fars hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg have sagt jer det. Jeg går nu i forvejen for at gøre alt i orden, til I kommer. Når alt er parat kommer jeg igen for at hente jer, så I altid kan være sammen med mig, der hvor jeg er.”

Endnu en WordPress-blog