Mennesket

LEGEME, SJÆL og ÅND

 

Mennesket tre

LEGEMET

Det hus jeg bor i.

BENBYGNINGEN (knoglerne) en struktur bestående af 206 dele, som giver form, støtte for livsvigtige organer og beskyttelse af disse.

Skriftsted fra Gamle Testamente: Jobs Bog kapitel 10 vers 11 (Bibelen på hverdagsdansk)

”du klædte mig i hud og kød – vævede mig af knogler og sener.”

Skriftsted fra Det Nye Testamente: Johannes Evangeliet kapitel 19 vers 36 (Bibelen på hverdagsdansk)

”Også dette sidste var en opfyldelse af skriftens ord, der siger: ”Ingen af hans knogler skal blive knust.”

KØDET – alle legemets væv, nerver, muskler, hud og hår. Alle de dele, som skaber bevægelse, følelse og udseende.

Skriftsted fra Gamle Testamente: 1. Mosebog kapitel 2 vers 7 (Bibelen på hverdagsdansk)

”Det skete, at Gud Herren formede menneskets legeme af jordens støv og indblæste livets ånde i dets næsebor, så det blev et levende væsen.”

Skriftsted fra Salmernes Bog: Salme 139 vers 14-16 (Bibelen på hverdagsdansk)

”Tak Gud! Du har skabt mig som en forunderlig helhed – det er en frygtindgydende tanke, der viser dit utrolige skaberværk! Du vidste hele tiden, hvor jeg var – selv da mine knogler blev formet og sat sammen i livmoderens hemmelige dyb.”

BLODET – legemets livsfaktor, der fører næring og ilt med sig og er et politikorps og renovationsvæsen. Legemets liv er blodet. Legemet udvikles fra en celle, som er mindre, end et knappenålshoved. Heraf udvikles nye celler efter et mønster, som Gud skabte inden verdens begyndelse.

Skriftsted fra Gamle Testamente: 3. Mosebog 17 vers 14 (Bibelen på hverdagsdansk)

”for livet er i blodet. Det er derfor jeg har pålagt Israels folk aldrig at spise blod. For dyrets og fuglens liv er i blodet og enhver, som spiser det, skal udstødes af folket.”

Skriftsted fra Nye Testamente: Apostlenes Gerninger kapitel 17 vers 26 (Bibelen på hverdagsdansk)

”Han lod alle racer nedstamme fra det samme menneske og spredte folkene ud over hele jorden. Det er ham, der på forhånd fastsatte folkenes levetid og deres landes størrelse.”

SJÆL

Den virkelige person. Ethvert valg, du foretager i livet, vil hjælpe til at skabe dette indre menneske og medvirke til at afgøre din fremtidige skæbne.

FØLELSERNE – Fornuft, følelse, begær og sanselige funktioner.

Begær – behag. Hengivenhed – misfornøjelse. Skuffelse – sorg og vrede.

FORSTAND – (at udtænke og at udføre, tanke og hukommelse)

Kundskab – Tanke – Visdom – Indstilling – Hukommelse.

Stolthed, er sindets evne til at regne sig selv for bedre eller værre, end man egentlig er, tillægges også sjælen.

SKELNESANS (det frie valg, evnen til at vælge mellem forskellige muligheder). Ofte kaldes centret for denne evne HJERTET, idet den øver kontrol over tankerne direkte, og over følelserne indirekte. Viljen er sjælens kommandopost og personlighedens hovedkvarter. Mennesket har evnen til at tage initiativet til sine egne handlinger.

VILJEN – Nogle af de ord som er oversat med vilje, betyder på originalsproget sjæl.

Det er evnen til at vælge og vrage:

Skriftsted fra Gamle Testamente: 5. Mosebog kapitel 30 vers 19 (Bibelen på hverdagsdansk)

”I dag kalder jeg himlen og jorden til vidne på, at jeg har givet jer valget mellem livet og døden – mellem velsignelsen og forbandelsen. Vælg nu livet, så I og jeres børn kan leve.”

Skriftsted fra Nye Testamente: Apostlenes Gerninger kapitel 15 vers 40 (Bibelen på hverdagsdansk)

”Men Paulus valgte Silas, og med de troendes velsignelse…”

ÅND

som mange ikke forstår.

Dette gør mennesket til noget højere end dyrene. Bibelen skelner mellem Helligånden og menneskets ånd. Gud gav noget af sit eget væsen for at skabe et bindeled mellem Skaberen og det skabte. Den ånd som findes i mennesket, er en del af Helligåndens væsen og en Gud-given gave, som forbinder os med den åndelige verden, vender ved dødens indtræden tilbage til Skaberen.

Når et menneske bliver omvendt til Kristus, tager Helligånden bolig i hans ånd. Uden Jesus kan den menneskelige ånd blive bolig for dæmoniske magter. Ånden er ikke bare den inspirerende del af mennesket. Bibelen bruger mange udtryk, hvor ordene ”pneuma” ikke bare kan oversættes ”vind” eller ”ånde”, skønt både sjæl og ånd anvendes til at beskrive de usynlige kræfter i mennesket.

Menneskeåndens funktioner er: Tro. Samvittighed. Hengivenhed.

SAMVITTIGHEDEN – En målestok, beregnet til at sammenligne Guds åbenbarede sandhed med sindets eget vidnesbyrd).  Ligesom et følsomt ur er den en nyttig kontrol hvis man adlyder den. Et ur kan angive tiden; men ikke bestemme den. Det må justeres til stadighed for at være præcis. Samvittigheden angiver altid den rigtige ”tid” forudsat at den ikke er døvet eller ødelagt af synd. Den tjener som et indbygget alarmsystem, der roser eller dadler menneskets moralske valg og beslutninger.

TROEN – (Evnen til at modtage åndelig undervisning og erkendelse af de guddommelige sandheder. Denne troens sans er døren ind til den åndelige verden). Gennem den åbenbarer Gud sandheden og de moralske love direkte for det moralske sind, efter at han er kommet til skelsår og denne funktion kaldes i flæng: lys, inspiration, visdom og indsigt.

HENGIVENHEDEN – (Evnen til at tilbede, beundre og prise Gud i ånden. Sjælens evner er ikke nok til at tilbede ham. Han har givet os ånden, så at vi kan have samfund med ham direkte uden den menneskelige forstands eller følelses begrænsninger.

Skriftsted fra Gamle Testamente: Zakarias’ Bog kapitel 12 vers 1 (Bibelen på hverdagsdansk)

”Dette budskab handler om Israels skæbne, og det kommer fra Herren – han, som spændte himlen ud og lagde jordens fundament, og som formede menneskets ånd i det indre.”

Skriftsted fra Nye Testamente: Romerbrevet kapitel 1 vers 9 (Bibelen på hverdagsdansk)

”Gud selv ved, hvor ofte jeg er i bøn for jer – ja, dag og nat må jeg nævne jer for Gud, som jeg tjener i min ånd ved at forkynde hans Søns evangelium.”

Bibelen fortæller os: 1. Tessalonikerbrevet kapitel 5 vers 23: ”Må han selv, fredens Gud, hellige jer helt og fuldt og bevare jeres ånd, sjæl og legeme.”

Sjælen din personlighed er altså et selvstændigt element – uopløseligt knyttet til ånd og legeme.

Før omvendelsen (frelsen) er menneskets ånd adskilt fra Gud, og tit synes der ikke at være nogen forskel på den og sjælen, fordi ånden beherskes og ledes af sjælen. Guds bestemmelse er at menneskets ånd skal dirigere sjælen; mens den selv står under Helligåndens ledelse.

Bibelen fortæller os, at mennesket kan træffe sine egne valg og er ansvarlig for dem.

Mennesket fik skænket en moralsk natur af samme slags som Gud. Ligesom Faderen fik han skaberevne, der beroede på hans eget valg.

Ligesom Helligånden fik han evnen til at kommunikere i et direkte åndeligt fællesskab med Gud.

Ligesom Sønnen (Jesus) fik han et jordisk legeme, der var udstyret med fysiske sanser.

Ligesom hele Guddommen virker sammen i harmoni, arbejder mennesket som en enhed. Vi er blevet skabt sådan, at hele vort væsen skulle nyde Guds kærlighed.

Endnu en WordPress-blog