Guds vidnesbyrd

Guds vidnesbyrd for mennesket!

Faderen placerede vidner om hans egen eksistens overalt, for at de kunne tale til hele vort væsen. Når vi vokser som Jesus i visdom og skikkelse med yndest over for både Gud og mennesker, lærer vi mere om de forunderlige rettigheder, som han har skænket os.

Betragtninger af den firefoldige grundlæggende udrustning:

1

VORT LEGEME

Åbenbarelsen af SKABERVÆRKETS NATUR

2

VOR SJÆL

Åbenbarelsen af DET FORNUFTSMÆSSIGE I GUDS ORD

3

VOR ÅND

Åbenbarelsen af et LIV I TRO VED HELLIGÅNDEN.

4

VORT SAMFUND

Åbenbarelsen af VIDNESBYRDET OM KRISTUS og DE KRISTNE.

VORT LEGEME.

Menneskets omgivelser var smukt skabt fra begyndelsen. Man kan næsten ikke undgå at tænke på Gud, når man betragter stjernevrimlen, føler solens varme eller en smuk blomsts vidunderlige duft.

David sagde det i Salme 19 vers 1 ”Himlen forkynder Guds ære, hvælvingen kundgør hans hænders værk.”

Jordens økologi. Menneske livets vidunderlige harmoni med dyre- og planteverdenen. Alt er skabt for at vende vore tanker mod Gud. Adam og Eva blev sat i en have, som de skulle pleje og passe. Dyrene blev skænket dem for at de kunne elske og kæle for dem i kærlighed.

Lyt igen til David: ”Hvor mange er dine gerninger, Herre, du gjorde dem alle med visdom…. De bier alle på dig, at du skal give dem føde i tide.”
Salme 104 versene 24-28.

VOR SJÆL.

Vor personlighed fortæller os meget om Gud, som skabte os. Det er med til at forsikre os om at vi ikke er noget produkt af tiden og tilfældigheder. Vore tanker og følelser og vor frie vilje giver os klar besked om livets hensigtsmæssighed og vor Skaber.

Når vi tænker lærer vi noget om Guds tanker. Når vi føler glæde og smerte, lærer vi noget om Guds følelser. Når vi stilles overfor nogle alvorlige beslutninger må vor vilje handle, hvilket lærer os lidt om, hvordan Guds vilje fungerer.

Ved siden af naturens eget vidnesbyrd fortæller Guds skrevne ord (Bibelen) os klart om Guds eksistens og frelsesplan.

Bibelen påvirker vore følelser, oplyser vor forstand og udfordrer vor vilje.

Bibelen er ikke vor eneste kilde til kundskab om Gud; men er den vigtigste.

Bibelen er Guds bog. Den har han skrevet for at åbenbare sig selv.

Vi er forskellige: Nogle er viljestærke og fyrige, andre er køligere og mere omhyggelige.

Nogle handler dristige; medens andre er følsomme og melodramatiske. Det hedder temperament. Det er sjælens sande reaktion over for vore omgivelser. Det er nødvendigt at forstå at ikke alle mennesker reagerer ens under de samme omstændigheder. Det er endnu et bevis på at Gud har skabt os som originale individer. Fingeraftryk er forskelligt fra andre, vort hår og vor stemmeføring giver os vort særpræg. Vor vidunderligt at Gud har skabt disse særpræg.

Prøv aldrig på at forandre dit temperament. Gud bruger det som han har givet dig.

Temperament har intet at gøre med din karakter, din kærlighed til Gud. Du kan gøre både det onde og det gode med dit temperament. Den samme målbevidsthed og viljestyrke, som kan gøre et menneske til en fyrig profet for Gud, kan også være en alvorlig fristelse for ham til at blive vred og opfarende; hvis tingene ikke former sig efter hans hoved.

Overgiv temperamentet til Gud sådan som den er, for at han kan få det bedst mulige ud af det.

En velafbalanceret mand kan have dovne tilbøjeligheder. Den mand der har let til latter er måske overfladisk. Den kvinde der er overfølsom bliver let lunefuld og nedtrykt.

Vi kan overgive vort liv til Helligåndens ledelse og kontrol. Det omdanner os til lighed med Herren Jesus Kristus. Gud vil hjælpe os at omsætte Bibelens sandheder i vort daglige liv og udtrykke sig gennem vort temperament.

VOR ÅND

Troen er den intuitive (uvilkårlige) funktion i vor menneskelige ånd, som bringer os i kontakt med Gud uden medvirken af vore fem sanser.

Gud har skrevet sin lov i Bibelen; men han har også skrevet den i vore hjerter.

Troens vigtigste og umiddelbare funktion er at pege på Guds eksistens og nærværelse. Ligesom et menneske er skabt med fysisk hunger og venter på fysisk næring, sådan udvikler det også et intellekt, der kun tilfredsstilles gennem kundskab. Der kan komme tider i livet hvor vi føler åndelig hunger, som Gud alene kan tilfredsstille.

Alle mennesker høres Guds røst gennem samvittighedens lov, selv om de kristen ejer et meget klart vidnesbyrd om Guds eksistens og krav.

Alle mennesker har en indre sans for Guds moralske love. Gud har indskrevet dem i vort hjerte. Det har givet os evnen til at skelne mellem det rette og det forkerte.

Selviskhed har aldrig været anerkendt. Ingen religion eller tro i menneskehedens historie har betragtet den med venlige øjne. Forræderi har aldrig været velset eller vellidt nogen steder. Selv ateister og maxister udsættes for årlige samvittighedsprøver. Det indbyggede retfærdighedsprincip, som kendes af alle racer er hævet over alle religioner, sprog, uddannelser. Både hos civiliserede og hos hedninger.

VORT SAMFUND

Gud har givet os endnu et vidnesbyrd om sin kærlighed. Da han fra først af indstiftede den menneskelige familie, skabte han os sådan, at vi kunne lære af hinanden og nyde hinandens selskab.

Venskab mellem mennesker er en guddommelig og smuk gave. Venner og forlovede, kan gensidigt nyde Guds godhed. Herren skabte os som hinandens lemmer. Når vi oplever noget med Gud kan vi dele det med andre.

Den rette undervisning hjælper mennesker til at vide mere om Gud. Skaberen gav os en hjerne, for at vi skulle kunne lære og blive belært om og registrere storheden i hans univers.

Gud har gjort familien til noget betydningsfuldt. Vi får en forståelse af Guds personlighed ved at se på vore forældre. De har et ansvar for at give deres børn det rigtige Guds billede. Børn forstår Guds kærlighed når det ser at far og mor elsker hinanden. Når børn begynder at stille spørgsmål om tilværelsen, bør forældrene sige det sandheden og give det svar som kan medvirke til at barnet lærer at elske Gud.

Gode eksempler og forbilleder er nødvendigt for at unge skal danne sig et sandt billede af Gud.

Gud gjorde noget for et par tusinde år siden. Han blev selv menneske og vandrede rundt på jorden i omkring 33 år. Vi kan læse i Bibelen om hans liv. Han havde de samme problemer som vi møder i vort hverdagsliv. Han brød aldrig sin Faders lov og sårede aldrig Hans hjerte. Han kan give os kraft til at leve på samme måde. Han er det bedste eksempel på kærlighed, som verden nogensinde har set.

Gud har i dag brug for mennesker som vil gøre hvad han siger og som vil være forbilleder og eksempler. Det er det virkelige formål med at være kristen. Gud giver sit vidnesbyrd igennem mennesker. Gud kan udrette noget igennem os. Verden behøver levende vidner om Guds kærlighed.

Endnu en WordPress-blog