Befrielse och helande i frälsning!

Befrielse och helande i frälsning!


I versen vi läser handlar det om rättfärdighet, helgelse och full återlösning omfattar hela Guds frälsningsplan.

Första Korintierbrevet kapitel 1 vers 30: Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning.”

Befrielse från vad? – Där är något som hämmar Jesus troendes andliga utveckling. Det kan till exempel vara: Rädsla (rädsla för människor), förkastelse, självkänsla.

Vi som människor alla svagheter; men vi får inte förtvivla eller känner os dömda på grund av det. Vi som är i andlig gemenskap måste älska varandra trots våra svagheter, inte döma. Vi kan prata med Herren om det. Vi kan säga allt till honom. Han älskar oss. Sann kärlek jagar ut rädsla. Gud, vår Fader kommer att hjälpa oss och befria oss från våra svagheter. Han ger oss styrka och kraft att triumfera över synd. Det är helgelse. En process som håller på hela livet.

Onda andar kommer att förstöra oss så att vi inte fungerar optimalt. De kommer att påverka våra tankar, och försöka ge oss ett tankemönster, som hindrar oss från att tjäna Gud i Andens nya liv.

Rädsla förlamar oss.

Förkastelse fördömer oss. Mindervärdeskomplex lurar oss. Vi vågar inte vara oss själva. Jag menar att vi inte vågar vara det Gud, vill vi ska vara. Vi kommer istället att bli kopior eller anpassade till specifika religiösa former. När vi blir kopior av ett system då kommer vi inte att kunna bidra med vad Gud avsett för oss. Vi måste göra våra egna erfarenheter och upplevelser på tros vägen, annars blir det bara teori tillsammans.

Helande är det nästa vi har i frälsningen. – Jesus dog också för våra sjukdomar. Genom hans sår har vi läkedom. Detta innebär att vi med stor frimodighet kan komma till Gud och be om helande från våra sjukdomar.

Det finns också sjukdomar som förknippas med onda andar. Sjukdomsandar. Jesus har segrat. Vi kan ta emot helande. Jesus både vill och kan.

Låt oss inte ge utrymme för fördömande av oss själva eller andra; men låt oss förkunna frihet i Jesu namn. Fullkomlig frihet på grund av Jesu offer på Golgata.

Guds frid och välsignelse.

Han välsignar oss med all andlig välsignelse från himlen.

Efesierbrevet kapitel 1 vers 3: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!

Endnu en WordPress-blog