Eksistentialismen

Eksistenttialismen:   Guds bevislige, sande kendsgerninger. Sammensmeltningen af fakta, følelse, fornuft og mening i Bibelens grundlag for tro.
Hvad disse ideologier/filosofier nægter
Det tredje par: Eksistentialismen. Spiritismen. Okkultismen. OKKULTISK BEDRAG
Eksistentialismen (Troen på troen)

EksistentialismeNogle unge mennesker har opgivet at finde mening i den rationelle logik. I stedet for er de kommet til at tro på at kendsgerninger og mening ikke er dele af den samme virkelighed.

Den tyske filosof Hegel var den første, der fik denne idé, som siden har ændret megen verdslig tankegang. Marx fik de grundlæggende ideer om dialektisk materialisme derfra. Dialektisk materialisme er den kommunistiske ideologis grundvold. Udviklingen går ifølge den dialektiske materialisme via modsætninger og katastrofer, klassekamp og revolutioner.

Hegel sagde: ”Hold op med at tænke på årsag og virkning.” Tænk i stedet på en kendsgerning der er i modstrid med en anden kendsgerning, og på resultatet af at forbinde de to til en ny kendsgerning. For det første hvis der ingen Gud er, er der heller ingen absolut sandhed. Og hvem kan sige hvad der er sandt? Konklusion: ”Hvis der ikke findes nogen absolut sandhed, er der heller ingen modsætninger, fordi modsætninger kommer af ideer om det rigtige og forkerte eller det sande og det falske. Hvorfor skulle noget egentlig være i modstrid med noget andet? Konklusion: Hvis to ting er modsætninger, kan de også være ens.

Det lyder fjollet og det er det også. Der er da ingen som kan bevise at to ting samtidigt kan være hinandens modsætninger og ikke-modsætninger.

Hegels idé erstattede konflikt med kombination. Kender du historien om elefanten og de tre blinde. Den første følte på elefantens hale og kom til det resultat at elefanten var som en slange. Den anden følte på dets ben og kom til resultatet, at det var som en træstamme. Den tredje følte på elefantens øre og mente at elefanten var som et palmetræ. Sagen er at de alle modsagde hinanden og dog havde ret alle tre. De kunne ikke se hele elefanten.

En anden filosof ved navn Kierkegaard gav Hegels teori hvad den manglede. Hegel havde prøvet med sin forstand men kunne ikke bevise sin teori. Kierkegaard sagde netop: Beviser er unødvendige; hvis man accepterer noget ved tro. Her åbnede Kierkegaard til en helt ny tankegang i hele den vestlige verden.

Den eksistentialistiske filosofi bygger på: ”Der er ingen virkelighed uden for din tanke.”

Eksistentialisme er også individualitet. Her har mennesker ingenting til fælles. Enhver danner sin egen verden. Den er kun virkelig, fordi den er virkelig for vedkommende selv.

Det kan føre til selvmord da mennesket på den måde isoleres fra andre. Ideer kan trøste sindet; men ikke rense samvittigheden. Det kan ikke give fred i sjælen. Eksistentialismen kommer til kort.

Konklusion: Hvis mening og fornuft er modstridende må sand frihed opnås i vanvid og dårskab.

Kristne glemmer ofte det vigtige bud: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit sind.”

Gud ønsker at skrive sine love i vore hjerter og tanker. På den måde kan vi bekæmpe forkert tænkning og disciplinere vore tanker overfor Gud.

Den første menighed forstod, hvad der blev forkyndt. Evangeliet var ikke mystik for dem. Frelse er at komme til kundskab om sandheden, og at forstå Guds Ord.

At være et sandt Guds barn vil sige at være en tænkende person og at leve i den højeste intelligens. Et Guds barn tror på kendsgerninger og er ikke bange for dem. Han glæder sig over tilbedelsens under med både sit hjerte og sin forstand. Bibelen hjælper den kristne og giver den sikre grundvold til følge.

Gud vil beskytte os mod bedrageri ved at åbenbare sig igennem sit eget ord. Bogstaven slår ihjel; men Ånden gør levende.

Grundstenen er Kristus. 1. Peters Brev kapitel 2 vers 4-8 ”Kom til Kristus – den levende klippegrund – kasseret af mennesker, men udvalgt og værdifuld i Guds øjne. I skal selv være levende stene, som Gud kan anvende til at bygge sit åndelige tempel med. Ja, mere end det. I skal være hans hellige præster, der bringer åndelige ofre, som Gud kan tage imod på grund af Jesus Kristus. Skriften siger det således: ”Se, jeg har udsøgt mig en værdifuld sten, som skal være grundstenen i Zion. Den der tror på ham skal aldrig blive skuffet. Dette er sagt for jeres skyld, som tror på ham. Men for dem, som ikke tror, gælder ordet: ”Den sten som håndværkerne (bygmestrene) kasserede, er blevet grundstenen. Og endvidere siges der: ”Han er den sten, som nogle vil støde sig på og falde over.” Sådan har Gud bestemt det, fordi de ikke ville adlyde hans ord.

Endnu en WordPress-blog