Reformer!

Reformer!

Redformer betyder at forandre eller forbedre. Vi kan begynde med det sekundære; men det ville være at begynde i toppen. Det der virkelig rykker er at reformere problemets rod i stedet.

Sekundær er noget der følger efter. Det første er det primære.

Noget andet kommer før det sekundære; nemlig det primære.

Vi skal begynde med det primære. I åndeligt sammenhæng er det bedst at begynde med mig selv. Jeg kan ikke ændre alt muligt omkring mig. Det er en langsom eller helt umulig process. Jeg kan forandre mig selv.

Roden i mit eget hjerte behøver at blive reformeret: To ting er vigtigt: Synden – selvviskheden.

Når vi ser ind i os selv opdager vi at reformation er ikke nok. Her behøves genfødsel. Jeg skal fødes på ny. Jeg kal have et helt nyt liv. Bibelen siger jo: Du må fødes på ny. Begynde helt forfra.

Du behøver en hel ny fødsel og ikke forandrede livsbetingelser. Du behøver et forvandlet hjerte. Det er et under som bare Gud kan gøre. Dit gamle liv, det som var behøver at dø, sker det ikke er det ligemeget med alle mulige sociale reformer. Det hele er dømt til at mislykkes.

Vort slægtsleds problemer er så indviklede, at det er vanskeligt at løse. Alligevel gives der en meget enkel løsning: Mennesket må vende tilbage til sin Skaber, bringe sit liv ind under Guds ledelse og kontrol. Intet system her i verden kan gøre nogen forskel.

Du kan først begynde at leve det liv som er bestemt for dig; nemlig for Gud som har alle de virkelige værdier, som Han har skabt i sit univers.

Social revolution begynder med en personlig revolution. Intet menneske kan forvandle sin verden, før han selv er blevet forvandlet. Historien er fyldt med revolutioner; men ingen af dem har været så magtfulde og vidtrækkende som de åndelige revolutioner.

Det er noget der er blevet iværksat gennem tiden af mænd og kvinder, som har været fyldt af Kristi kærlighed.

I den mørkeste middelalder i det 12. 13. århundrede, lod Gud sin ildstøtte bevæge sig fremad for at påny tænde troens ild.

Menigheden var blevet et eneste fletværk af ritualer, ceremonier og afgudsdyrkelse. Usædeligheden florerede i blandt præsteskabet. I stedet for Kristi kærlighed rasede krigene.

I denne sataniske midnatstime blev Guds dramatiske plan gennemført af hans hårførte profetiske folk, som vovede at træde frem med deres revolutionære budskab, der rystede befolkningen i disse århundreder. Guds vind begyndte at blæse hen over landene, og blev til en vældig genoprettelsens storm.

Verdslige historikere har den kedelige vane at underkende disse åndelige revolutioners betydning og virkninger; men når man omhyggeligt studerer historiens gang, finder man, at disse vækkelser fra den levende Gud medførte store forandringer i menneskehedens historie. Det er en uomstødelig kendsgerning, at i enhver af disse åndelige vækkelsers kølvand blev mange af uvidenhedens, overtroens og frygtens lænker brudt, og hele den pågældende tidsperiode blev præget af fremgang, både hvad angår videnskab og humanisme. Det er et historisk faktum, at mænd som Wycliff, Luther, Wesley, Finney, Booth og mange andre af Kristi store budbringere bragte med sig en bølge af Guds kærlighed og kraft, som både direkte og indirekte hjalp deres medmennesker og samfund på en så afgørende måde, at det overgik alle sociale og humanitære foranstaltninger tilsammen.

Evangeliet er stadig Guds kraft til frelse, og det virkelige og effektive svar på vor tids sociale problemer er en radikal strukturændring af det civile, politiske, sociale uddannelsesmæssige og religiøse liv, som kun kan opnås ved det enkelte menneskes personlige og livsforvandlende møde med Bibelens levende Kristus.

Endnu en WordPress-blog