Tro

TRO!

Hvordan den skabes?

og

hvordan den vokser?

Troens skjold
Troens grundvold

 

Åndelig moden: 2. Peters brev kapitel 1 vers 5-9:

Formaning om at føje dyd og erkendelse til troen.

”Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse,  til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt,  til gudsfrygten brodersind og til brodersindet kærlighed.  For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus;  men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder.”

Her gøres vi opmærksomme på hvor vigtigt det er med erkendelse. Når vi taler om dyd, taler vi om moralsk værdifuld egenskab også i handling, med erkendelse følger selvbeherskelsen og udholdenheden. Gudsfrygt som betyder at leve til Guds velbehag. Brodersind og kærlighed. Lad det vokse i jer står der, så vil vi altid være i erkendelsen af Jesus Kristus. Uden Kristus vil vi være meget kortsynet, så meget at vi intet kan se, og vi glemmer at vi er renset fra vore tidligere synder. – Altså med andre ord: Tro skaber vækst og vi vokser mod åndelig modenhed.

Guds gave: Efeserbrevet kapitel 2 vers 8-9:

Troens grundvold
Jesu fuldbragte værk
Guds nåde.

Frelsen af nåde

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.  Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt.”

Her bliver det ganske klart for os at gode gerninger ikke er vejen til frelse; men frelsen føder frem de gode gerninger. Vi behøver Guds nåde for at kunne gøre gode gerninger. Gode gerninger er Guds gerninger gennem os.

Bed om tro: Markus Evangeliet kapitel 9 vers 24:

Helbredelsen af drengen med den urene ånd.

” Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«”

Her bad drengens far om hjælp til at tro.

Jesus gjorde mange undergerninger og mirakler, satte mennesker i frihed m.m.

Jesus på forklarelsens bjerg

Jesus gik op på forklarelsens bjerg sammen med Peter, Jakob og Johannes. Det var et højt bjerg hvor de var alene. De andre disciple var tilbage nede i dalen. Foklarelsens bjerg var et kendt sted for de troende, og blev betragtet som et helligt sted. Det er i hvert fald herligt at være i Guds nærvær, og ligesom have en dybere åndelig forståelse om hvad der vil ske.

Lad Tabors top din pilgrim nå synger vi i en gammel sang. Det er stedet hvor Guds herlighed åbenbares. Det er i samværet med Gud.

På dette bjerg blev de vidne til noget de aldrig havde været med om før. Jesus blev forvandlet lige foran deres øjne.  De så Hans herlighed. Jesu klæder blev hvide, hvidere end noget på jorden. Både Elias og Moses kom til syne. Peter fik i den forbindelse en god ide. Peter ville blive der. Han ville bygge hytter der. Midt i al det hele kom der en sky og de hørte en røst som sagde: Det er min Søn, hør Ham. Pludselig var det hele væk, og nu så de bare Jesus. Det er tilstrækkelig. Jesus er guddommen. Da de nu så sig omkring, så de pludselig kun Jesus alene hos sig.

Efter dette begav de sig ned af bjerget. Her gik de og talte med Jesus, som ofte talte om ting de ikke rigtig forstod. Jesus forbød dem at tale om hvad de havde været med til, indtil Han var opstået fra de døde. Det fik dem til at tale om, hvad det egentlig vil sige at opstå fra de døde.

Da de kom ned i dalen stod menneskene der sammen med de øvrige disciple. Alle blev grebet af ærefrygt da de så Jesus, og alle ville hilse på Ham. Jesus ville deltage i deres samtale og spurgte: Hvad er det i diskuterer? Da var der en fra flokken som svarede: Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd som gør ham stum. Efter en længere samtale om situationen befalede Jesus: Du stumme og døve ånd, kom ud af ham, og kom aldrig mere tilbage. Drengen lå som var han død; men Jesus tog hans hånd og rejste ham op. (kapitel 9).

Din tillid til Gud bygger på dit kendskab til Ham. – Bibelen beskriver Guds natur.

Det som jeg ser her er Guds nåde og barmhjerighed. Guds omsorg og kærlighed. Ligeledes ser vi Guds kraft åbenbaret. Det guddommelige i funktion.

Det fortælle os: Intet er umuligt for Gud.

Hovedskalstedet

 

Endnu en WordPress-blog