Den store høst!

Den store høst!
Høstarbejde

Hvad udfordrede Jesus disciplene til at bede om?

Hvad mener du må til for at en kristen skal være en arbejder?

Der er en åndelig høst som vi der udgør menigheden skal være med til.

Høstmaskine

Princippet i Guds rige hedder: Så og høste.

Mattæus Evangeliet kapitel 9 vers 36-38:  ”Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde.  Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få.  Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.«”

Tre ting lægger jeg mærke til hos Jesus:

  1. Han gik omkring i alle byer og landsbyer.
  2. Underviste
  3. Prædikede
  4. Helbredte de syge.
  5. Han ynkedes over folket.
Bøn

Jesus udfordrede sine disciple til at bede? Hvorfor? Der er altid noget der skal forberedes i bøn. Hvorfor? Være i samarbejde med Helligånden.

Det synes jeg er svaret for begge spørgsmål.

Der er mange kirker i verden. Det er resultatet af høsten af mennesker, der ledes ind i Guds rige.

Protestanter = Er alle kristne i de mange folke og frikirker.

Katoliker = Romersk katolske – græsk katolske.

Rundt i hele verden er der ca. 2. milliarder kristne. Det svarer til en tredjedel af jordens befolkning.

De første kristne

Noget er der sket op igennem tiderne. Der er stadig store projekter i gang, som har til hensigt at udsprede evangeliet og undervise de troende, hent dem og senere lær dem. Hjælp dem med væksten, så at de bliver søjler i Guds rige.

Vi kan læse om ansvar i de kommende linier.

Apostlenes Gerninger kapitel 8 vers 1–4: ”Og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria.  Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt en stor ligklage over ham.  Men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet.”

Forfølgelse var vilkårene i de kristnes første tid. Det læser vi om i Bibelen. Mange blev martyrer. Sådan har det været op igennem historien. Mange martyrers blod råber til himlen. Det er stadigvæk sådan visse steder i verden.

Her læser vi om den første menighed nogensinde af Jesus troende i Jerusalem.

Den første menighed

Tolv disciple blev til 33 millioner på 300 år.

Hvad forårsagede forfølgelse og martyrium? – Svaret: Vækst. Udbredelse. Det er umuligt at udrydde Jesus troende fra jordens overflade.

Forfølgelse af kristne har altid fået antallet til at vokse. De lande som vi kender til i dag som har haft diktaturs tyre og kristendomsforfølgelse er ogsåde lande med den største vækst.

Her i Jerusalem læser vi i vers 1 at de kristne blev spredt ud over hele Judæa og Samaria. Hvad forårsagede denne adspredelse? – Svaret: De begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Evangeliet kom til nye steder.

Hvem forblev i Jerusalem? –  Svaret: (i vers 1) Apostlene blev i Jerusalem.

Hvad gjorde de som blev spredt omkring? – Svaret: (i vers 4) De der blev spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet.

Der var en Herrens tjener der hed Stefanus der blev slået ihjel af en farisær som hed Saulus. Fromme mænd begravede Stefanus og holdt mindehøjtid over ham.

Det skete på Bibelens tid at de største og farligste forfølgere pludselig vendte rundt og blev Jesus troende. Det betød også forfølgelse for deres vandring. Der var en farlig mand for de kristne, som ville udrydde de kristne i Jerusalem. Han hed Saulus. Længere fremme i Apostlenes Gerninger er denne Saulus pludselig blevet en af dem. Han blev omvendt og fik navnforandring til Paulus. Han blev Apostel i Guds menighed og hans omvendelse betød også vækst og høst af menneskesjæle ind i Guds rige.

Hvad kunne være årsagen til at de havde så stor frimodighed? – Svaret må være: Åndelig styrke. Helligåndens guddommelige kraft fik det at eksplodere i deres indre.

Resultatet af de almindelige kristnes liv og vidnesbyrd kan vi læse om i Romerbrevet kapitel 1 vers 8: ”Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro.”

Videre læser vi i 1. Thessalonikerne kapitel 1 vers 8: ”Fra jer har Herrens ord givet genlyd ikke blot i Makedonien og Akaja; nej, alle vegne er jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det.

Arreskov

Endnu en WordPress-blog