Hvem kan vi lære af?

Hvem kan vi lære af?

Et spørgsmål der kræver et svar fra Bibelen.

Far og søn forholdet

Ordsprogenes Bog kapitel 4 vers 1: ”Lyt, sønner, til en fars formaning, lyt for at få indsigt,”

Ordsprogenes Bog kapitel 27 vers 17: ”Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.”

Når Bibelen besvarer spørgsmålet: To ting gør sig gældende: Åndelige fædre – Vi lærer af hinanden.

Mattæus Evangeliet kapitel 11 vers 29-30: ”Tag mit åg på jer, og lær

Mit åg er let

af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.  For mit åg er godt, og min byrde er let.«”

Her tales om et åg som giver hvile. Et åg som er let.

Johannes Evangeliet kapitel 6 vers 45: ”Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig.”

Hebræerbrevet kapitel 13 vers 7: ”Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro.”

Åndelig vækst

Det er Gud som oplærer os og Han har tjenere som underviser og lærer. Der findes ledere som har talt Guds Ord. De har set det som deres livsopgave at undervise og lære. Efterlign eller vær opmærksom på sådanne ledere, og lev videre i deres tro. De har lært fra sig, tag imod det og giv det videre.

Sådan fortsætter det i generation efter generation.

Hvilken indstilling skulle kendetegne en som ønsker at lære?

Svaret findes i to skriftsteder fra Ordsprogenes Bog kapitel 4 vers 13: ”Hold fast ved belæringen, slip den ikke, tag vare på den, for den er livet for dig.”

Åndeligt liv – åndelig vækst = at lære.

Ordsprogenes Bog kapitel 12 vers 1: ”Den, der elsker formaning, elsker kundskab, den, der hader retledning, er et fæ.”

Den rigtige indstilling er at være villig til at lære.

Det at udvide sin horisont, udvikle sine evner, danne nye venskabsforhold, opdage, våge, udforske,reformere og fornye. – Kort sagt: At lære – gør livet indeholdsrigt. Det er det Jesus har lovet os, at livet skal være.

Hvad sagde Jesus: Johannes Evangeliet kapitel 10 vers 10: ”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”

Hvis du ikke lærer, lever du ikke, så enkelt og ligetil er det.”

Waldron Scott.

Opvokset i Queensland. Forfatter, Lektor og Professor m.m.

Konklusion: Hvem skal vi lære af? Hvad skal vi lære? Hvad er formålet med oplæring?

Efeserbrevet kapitel 4 vers 11-16: Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere  for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op,  indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.  Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje,  men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.  Ud fra ham føjes hele legemet  sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed.”

Her får vi det hurtige svar: Hvem skal vi lære af? Ledere som Gud har indsat, for at vi der er en samling Jesus troende, kan blive udrustet til at gøre tjeneste.

Hvad skal vi lære? At være sandheden tro i kærlighed. – at vi i et og alt kan vokse op til Ham som er hovedet Krisus.

Hvad er formålet med oplæring? At være udrustet til at gøre tjeneste. Kristi Legeme skal bygges op. Målet er at vi alle skal nå frem til enhed i troen. Nålet er at vokse op til at blive et fuldvoksent menneske i en vækst som kan rumme hele Kristi fylde. – Vi lærer at holde sammen og blive sammen, så at vi kan hjælpe hverandre, med den styrke vi har fået tilmålt. Formålet er at vi skal vokse og opbygges i kærlighed.

Den der ikke lærer forbliver i sin uforstandighed og er et let bytte, slynges og drives hid og did af alle lærdommes vinde. Menneskers snedighed som leder os på lumske afveje.

 

 

Endnu en WordPress-blog