Jesu genkomst!

Jesus kommer tilbage

Jesu genkomst!

Midt i en tid præget af pessimisme, mørke og forvirring er det et løfte som giver håb. Jesus siger: ”Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, og jeg vil komme tilbage.”

Billy Graham.

Fra kirkens første tid har Jesu genkomst været de troendes håb. Hver generation har stillet spørgsmålet: ”Kommer Jesus snart?”

Jesu genkomst nævnes af alle forfatterne i Det Nye Testamente. De refererer til den over 300 gange i 20 af de 27 bøger.

Løftet om Jesu genkomst!

Hvad lovede Jesus sine disciple? – Svaret finder vi i Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 2-3: ”I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?  Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.”

Er det ikke vidunderligt. Guds kærlighed til os. Den evige plan om at redde sin skabning mennesket, som fra begyndelsen var skabt i Guds eget billede, og fuldkomment på alle måder. Syndefaldets konsekvens ødelagde forholdet til Gud.

Bibelen fortæller os klart om Guds redningsplan. Han gav sin Søn til os. Jesus blev sonofferet i Det Nye Testamente. Jesus var villig. Jesus sagde: Ske ikke min vilje; men din vilje Far. Hvor skulle vi som Guds børn være velsignet på alle måder; hvis bare vi ville lære os lydighed. – Det er ganske enkelt at forstå Guds plan både for eget liv; men også helhedsplanen. Min egen opgave hænger jo sammen med helheden. Derfor behøves det store perspektiv om Guds planer.

Gud har gjort en plads rede til os. Alt er gjort færdig. Himlen venter på dig.

Jesus er vejen sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden igennem mig. Det er hvad Jesus siger. Vi må tage imod denne frelsesgave, forsoningsofret.

Hvilket løfte fra Gud. Gør vi vores del, tage imod frelsesgaven, som tager bort alle vore synder, forener os med Gud og giver os evigt liv.

Jesus kom til denne jord for at give sit liv som soning for vore synder. Da alt var gjort færdig blev Jesus taget bort fra denne jord. Jesus døde på et kors; men på tredjedagen opstod Han. Senere forsvandt Jesus op til himmelen. Han blev løftet op og forsvandt op over skyerne.

Kristi himmelfartsdag er dagen vi mindes, da Jesus blev taget op til himlen.

Jesus talte selv om sin genkomst. Meget af det Jesus talte om forstod disciplene ikke. Det gik først op for dem senere. Jesus gav løftet om sin tilbagekomst til disciplene og det samme løfte gælder også os.

Jesus sagde noget om sin genkomst i Mattæus Evangeliet kapitel 16 vers 27: ”For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger.”

Det handler om for os at være rede. Jesus kommer snart tilbage, for at hente os alle hjem. Alle Jesus troende er bruden og Jesus er brudgommen. Vi skal hjem til Lammets bryllup.

Mattæus Evangeliet kapitel 24 vers 27 er atter information om Jesus genkomst.  ”For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.”

Dette kapitel taler om de sidste tideres tegn og Jesu genkomst. Jesus holdt ikke noget tilbage for sine disciple. Han fortalte dem om Guds fremtidsplaner.

Vi kender ikke dagen og timen for Jesu genkomst; men vi har fået at vide ud fra Bibelen at det er vigtigt at være i stand til at tyde tidens tegn.

Tidens tegn bebuder at Jesus kommer snart.

Mange tegn synes jeg kan ses i vores tid. Jesus forklarer noget til sine disciple fra v 3-14: ”Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?«  Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!  For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.  I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.  For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.  Alt dette er begyndelsen på veerne.  Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.  Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.  Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.  Men den, der holder ud til enden, skal frelses.  Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

 

 

 

Endnu en WordPress-blog