De to grundsandheder

De to grundsandheder!
Det er fuldbragt
  1. Der står skrevet.
  2. Vi er vidner om at dette er fuldbragt.

Disciplene var selvfølgelig ikke kun øjenvidner; men de skulle formidle videre hvad de havde set og oplevet.

De var alle vidner om Skriftens (Bibelens) budskab om Messias.

Nu skal vi læse i Apostlenes Gerninger. Her er der gengivet nogle taler. Disciplene prædikede efter pinsedagen og de bestod af disse to hovedingredienser: Der står skrevet! – Vi er vidner om dette!

Det var det apostoliske vidnesbyrd, ikke blot om den historiske Jesus; men ligeså meget et vidnesbyrd om Skriften.

Jesus og Skriften. – Det var summen af deres forkyndelse.

Nøjagtig de samme grundtræk vil du finde gennem hele Det Nye Testamente. Lære eller praksis er begrundet i Skriften.

I Det Gamle Testamente var det således: Apostlene var klar over at de ikke som sådan kom med noget nyt. Det der skete, var jo det som Gud åbenbarede, både i den gamle og den nye pagt. Derfor er disse to pagters skrifter ét.

Lad os afslutte med at læse i Romerbrevet kapitel 16 vers 25-26: ”Lovet være Gud, som har magt til at gøre jer stærke i troen i kraft af det glædelige budskab om Jesus Kristus, som jeg forkynder. Gud vil styrke jeres forståelse af mysteriet om den frelsesplan, som I umindelige tider har ligget skjult, men som nu er blevet åbenbaret. Det mysterium har de profetiske skrifter hentydet til , og det er nu blevet klargjort efter den evige Guds befaling , så mennesker fra alle folkeslag kan blive hjulpet  til at leve i tillidsfuld lydighed til ham.”

 

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review